1394/12/15
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم یلدا شجاع با عنوان: «طراحی و بهینه سازی ن...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش پناهی با عنوان: «اندازه گیر...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی با عنوان: «اندازه گیری...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی ذوقی با عنوان«اندازه گ...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا فیاضی با عنوان«مطالعه سینتیک...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فهیمه ترکمانی با عنوان: «تهیه نان...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای جواد قدسی با عنوان«اندازه گیری داروهای فن...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای آرش پاکروش علی آبادی با عنوان «پی...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند